Algemene voorwaarden

A r t i k e l 1: inschrijfgeld, contractduur en opzegging

Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd, contractduur en een opzegtermijn worden wel gehanteerd. Het lidmaatschap wordt simpelweg na één jaar contract stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand. U kunt op ieder dag van de lopende maand opzeggen, waarmee u abonnement met ingang van de laatste dag van de volgende maand beëindigt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het Freakzilla’s opzegformulier te verkrijgen bij de directie van Freakzilla’s of per mail niels@freakzillas.nl

A r t i k e l 2: kosten

Het lidmaatschapsgeld welke de cliënt verschuldigd is, kan eenzijdig door Freakzilla’s worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren. Cliënt heeft het recht om bij een verhoging groter dan 10% de overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen

A r t i k e l 3: betalingsverplichting

Betalingen geschieden per maand na ontvangen van de factuur of per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden tussen de 1ste en de 10de van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. Bij 1 storno dient u over te gaan op betaling per factuur voor die maand. Indien u nalatig bent om het lidmaatschapsgeld te betalen, zult u benadert worden om het achterstallige lidmaatschapsgeld alsnog cash aan Freakzilla’s te voldoen. Mocht u hieraan geen gehoor geven, wordt u eenmaal per mail op de hoogte gebracht van uw achterstand, waarna de vordering uit handen zal worden gegeven. Hierbij wordt direct de overeenkomst eenzijdig ontbonden door Freakzilla’s, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van Freakzilla’s wordt ontzegd. Onverminderd de verplichting om het lidmaatschap geld over de gehele overeengekomen periode te voldoen

A r t i k e l 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding, met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf bericht te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden via de online agenda op de website. De lestijden worden vastgesteld door Freakzilla’s. Tijdens officiële feestdagen, vakanties en de periodes met de kerstdagen en oud en nieuw is Freakzilla’s gesloten. Freakzilla’s behoudt zich het recht zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave

A r t i k e l 5: Reglementen

De cliënt houdt zich aan de door of wegens de directie van Freakzilla’s gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cliënt de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cliënt de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschap geld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k e l 6: Aansprakelijkheid

De cliënt verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cliënt is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cliënt Freakzilla’s vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Freakzilla’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor Freakzilla’s heeft staan.

A r t i k e l 7: Opschorten lidmaatschap

Het lidmaatschap kan i.v.m. medische beperkingen tijdelijk bevroren worden voor een periode van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. De cliënt dient wel een doktersverklaring te overleggen, waarin vermeld wordt dat cliënt niet kan deelnemen aan de activiteiten van Freakzilla’s. Mocht na het verstrijken van de 3 maanden de cliënt de trainingen niet kunnen hervatten zal Freakzilla’s het lidmaatschap beëindigen met behoud van het recht de nog verschuldigde lidmaatschapsgelden in een keer op te eisen. Voor vakanties en / of andere prioriteiten kan het lidmaatschap niet bevroren worden.

A r t i k e l 8: Verantwoordelijkheid cursist

De cliënt belooft plechtig alle aanwijzingen van de Freakzilla coach nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder bericht, zal Freakzilla’s het lidmaatschap met de cliënt beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug.